مسئول نهاد

 
معرفی مسئول نهاد

  
حجت الاسلام عابدی

نام : مسعود

نام خانوادگی : عابدی

تحصیلات حوزوی : -

تحصیلات دانشگاهی : -

سوابق : -

مقاطع تدریس : -


آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا،دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

کد پستی : 6688-746168

تلفن و دورنگار : 53353107-071

پست الکترونیک : -