امور خواهران نهاد

 

 

کادر اجرایی خواهران نهاد:
ردیف
نام و نام خانوادگی وضعیت
1 سرکار خانم حسین زاده
رابط امور خواهران
2 سرکار خانم مظفری
رابط امور خواهران
3 سرکار خانم الماسی
کارشناس دانشجویی
4 سرکار خانم دهقانی
کارشناس دانشجویی
5 سرکار خانم ایزدی
کارشناس دانشجویی - رسانه