واحد خواهران نهاد

 

 

اسامی افرادی که در حال حاضر در این دفتر مشغول به کار هستند:
ردیف
نام و نام خانوادگی وضعیت
1 سرکار خانم حسین زاده
سرپرست خواهران
2 سرکار خانم علیزاده
کارشناس دانشجویی
3 سرکار خانم زارعی کارشناس دانشجویی
4 سرکار خانم راستگو
کارشناس دانشجویی
5