روحانیون نهاد

 

 

اسامی ائمه جماعات دانشگاه علوم پزشکی فسا
ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت
2 حاج آقا عابدی(مسئول نهاد) امام جماعت مسجد دانشگاه (ظهر و عصر)
3 حاج آقا هادئی
امام جماعت مسجد دانشگاه (مغرب و عشاء)
4 حاج آقا اسلامی فرذپد
امام جماعت مسجد بیمارستان ولی عصر (ظهر و عصر)
5 حاج آقا دهقان امام جماعت نمازخانه بیمارستان شریعتی (ظهر و عصر) _ (مغرب و عشاء) نمازخانه بیمارستان ولی عصر
6 حاج آقا شرفی امام جماعت نمازخانه درمانگاه حمزه (ظهر و عصر)
7 حاج آقا اسکندری
امام جماعت نمازخانه مرکز بهداشت (ظهر و عصر)
8 حاج آقا اسلام فرد امام جماعت معاونت غذا و دارو (ظهر و عصر)